CỔNG CÔNG KHAI THÔNG TIN DỮ LIỆU NGÀNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Quản lý bản đồ và dữ liệu không gian ngành thông tin truyền thông

Cung cấp bản đồ và dữ liệu không gian dùng chung cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Cung cấp, chia sẻ bản đồ và dữ liệu không gian dùng chung trực tuyến cho các hệ thống khácNHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

Ứng dụng tra cứu bản đồ thanh kiểm tra
Ứng dụng tra cứu bản đồ báo chí xuất bản
Ứng dụng tra cứu bản đồ hạ tầng bưu chính viễn thông
Ứng dụng công khai chỉ số ICT sở ngành

Ứng dụng

Các ứng dụng và bản đồ được xây dựng
phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng tra cứu thông tin
Ứng dụng tra cứu bản đồ thanh kiểm tra
Thanh tra
Ứng dụng tra cứu bản đồ báo chí xuất bản
Báo chí xuất bản
Ứng dụng tra cứu bản đồ hạ tầng bưu chính viễn thông
Bưu chính viễn thông
Ứng dụng công khai chỉ số ICT sở ngành
Công nghệ thông tin

Dịch vụ

Các dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu được xây dựng và công bố
phục vụ cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức sử dụng để 'nhúng'
bản đồ, dữ liệu không gian vào các ứng dụng, hệ thống khác

Tải dữ liệu

Tệp dữ liệu gốc được công bố phục vụ cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
tải về sử dụng hoặc 'nhúng' bản đồ, dữ liệu vào hệ thống, phần mềm, ứng dụng khác